Årsmöte

posted in: Okategoriserade | 0

 

 

Välkommen på årsmöte för Skabersjö ryttarförening 28/2-22 kl. 18:30

Tyvärr ser vi oss även i år pga Covid-19, smittspridningen och restriktionerna tvingade att hålla årsmötet digitalt. Det är viktigt att du som medlem medverkar på årsmötet även om vi inte kan ses fysiskt i år. Anmäl dig senast 21 februari till skabersjotavling@hotmail.com, ange fullständigt namn Vi kommer att skicka ett mail med en digital länk och praktisk information tillsammans med årsmöteshandlingarna inför mötet.

Alla medlemmar är välkomna, tänk på att medlemsavgift måste vara erlagd innan anmälan.

Årsmötets dagordning:
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande för mötet
3. Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet
4. Fastställande av röstlängd
5. Val av protokolljusterare och rösträknare
6. Fastställande av dagordning
7. Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst
8. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna
9. Revisorns berättelse
10. Fastställande av balans- och resultaträkningar
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för det i § 17 andra stycket angivna antalet
13. Val av ordförande för föreningen
14. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter
15. Anmälan av ungdomsledamot jämte personlig suppleant utsedda av ungdomssektionen
16. Fastställande av eventuella sektioner förutom ungdomssektion (se § 22)
17. Val av två revisorer och en revisorsuppelant
18. Beslut om antalet ledamöter i valberedningen
19. Val på ett år av ordförande och ledamöter i valberedningen
20. Val av ombud till SvRF:s och distriktets allmänna möten och ev. andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud.
21. Fastställande av årsavgift för nästkommande år.
22. Övriga ärenden som enligt § 13 kan upptas till beslut på årsmöte.

Val av ombud till Skabersjö Ridhus AB

Diskutera kring vilka tankar klubbens medlemmar har runt klubbtimmar/funktionärstimmar/fixardagar – allt det ideela arbetet som måste till för att klubben ska kunna fungera både med träning- och tävlingsverksamhet.

  1. Sammanträdets avslutande.

    Förslag (motion) från enskild medlem att tas upp till behandling på årsmötet ska skriftligen vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet. Dessa ska skickas till skabersjotavling@hotmail.com

Skabersjö Ryttarförening hälsar er välkomna!