Kallelse till Skabersjö Ryttarförening årsmöte 2024

posted in: Okategoriserade | 0

Skabersjö Ryttarförenings årsmöte äger som tidigare meddelats rum måndagen den 26 februari 2024. Vi ses kl.18.00 på Skabersjö Ryttarförenings anläggning Torupsvägen 141–15, andra våningen.

Föreningen bjuder på lättare förtäring.

Under kvällen kommer vi att extra hylla medlemmar, tävlingsryttare, lagdeltagare, funktionärer och eldsjälar som bidrar till föreningens framgångar.

Anmälan görs via e-post till skabersjorf@outlook.com senast den 20 februari. Tänk på att medlemsavgift för 2024 måste vara erlagd innan anmälan, målsman till minderårig är välkommen.

Vid anmälan:

  • Ange fullständigt namn på samtliga deltagare du önskar anmäla.
  • Ange eventuella matallergier per person i anmälan.

Har du någon medlem vars insats som funktionär, glädjespridare och ideell kraft som du tycker stuckit ut lite extra under 2023? Nominera genom kort skriftlig motivering via e-post till skabersjorf@outlook.com senast 12 februari.

Motion från enskild medlem att tas upp till behandling på årsmötet ska sändas skriftligen via e-post till skabersjorf@outlook.com och vara styrelsen tillhanda senast 10 februari.

Vi hoppas att vi ses,

Styrelsen

 Årsmötets dagordning:
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande för mötet
3. Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet
4. Fastställande av röstlängd
5. Val av protokolljusterare och rösträknare
6. Fastställande av dagordning
7. Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst
8. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna
9. Revisorns berättelse
10. Fastställande av balans- och resultaträkningar
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för det i § 17 andra stycket angivna antalet
13. Val av ordförande för föreningen
14. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter
15. Anmälan av ungdomsledamot jämte personlig suppleant utsedda av ungdomssektionen
16. Fastställande av eventuella sektioner förutom ungdomssektion (se § 22)
17. Val av två revisorer och en revisorsuppelant
18. Beslut om antalet ledamöter i valberedningen
19. Val på ett år av ordförande och ledamöter i valberedningen
20. Val av ombud till SvRF:s och distriktets allmänna möten och ev. andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud.
21. Fastställande av årsavgift för nästkommande år.
22. Övriga ärenden som enligt § 13 kan upptas till beslut på årsmöte.
23. Sammanträdets avslutande.