Skabersjö Ryttarförening stadgar

§1 Ändamål

Skabersjö Ryttarförening är en ideell förening med lantligt ursprung som är ansluten till Sveriges Riksidrotts förbund(RF)

Föreningen är en sammanslutning av för ridsporten intresserade med ändamål att bl a främja ridningen i Sverige på så sätt som anges i Ridsportsförbundets stadgar.

§2 Säte

Föreningen har sitt säte i Svedala kommun.

§3 Medlemskap

Envar väl känd person, som anmäler sig till inträde o erlägger medlemsavgift, antages som medlem.

Person som gjort sig känd som olämplig eller motarbetat föreningens syfte, kan av styrelsen förvägras medlemskap.

§4 Hedersmedlem

Person som på ett synnerligen förtjänstgjort sätt verkat för föreningens ändamål, kan efter förslag från styrelsen, av årsmötet inväljas som hedersmedlem. Sådant beslut skall biträdas av minst 2/3 av antalet närvarande röstberättigade medlemmar.

§5 Avgifter

Medlem erlägger årsavgift vars storlek, efter förslag av styrelsen varje år, fastställes av årsmötet.

Årsavgiften skall erläggas på sätt som styrelsen fastställer. Av avgifterna skall till distriktorganisationen och till Ridsportsförbundet inbetalas så stor del som resp. årsmöte fastställt.

Hedersmedlem erlägger ingen årsavgift.

§6 Utträde och uteslutning

Medlem, som under ett helt år trots påminnelser underlåtit att betala sin årsavgift, anses ha utträtt ur föreningen. Medlem, som av annan anledning önskar utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen, vilken beviljar utträde. Erlagda avgifter återbetalas ej.

Styrelsen kan besluta att utesluta medlem som uppenbarligen motarbetar Ridsportsförbundet, distriktets eller föreningens ändamål, eller eljest handlar på sådant sätt att ridsportens anseende skadas. Samma gäller medlem som ej ställer sig stadgarna till efterrättelse eller på något sätt skadat eller skäligen kan befaras komma att skada föreningen eller dess verksamhet.

För beslut om uteslutning fordras 2/3 majoritet  bland de vid styrelsesammanträdet närvarande ledamöterna.

Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått yttra sig inom av styrelsen angiven tid (minst 14 dagar).

I beslut om uteslutning skall skälen härför redovisas samt anges vad den uteslutne skall iaktta vid överklagande av beslutet. Beslut om uteslutning skall inom tre dagar från dagen för beslutet avsändas till den uteslutne i rekommenderat brev.

Beslut gäller inte förrän klagotiden utgått, eller då beslut överklagats ärendet blivit slutligen avgjort.

Beslut om uteslutning skall fattas av föreningens styrelse och får av den berörde överklagas enligt reglerna i RF:s stadgar.

§7 Beslut om organ

Föreningens beslutande organ är allmänt möte (årsmöte) och extra allmänt möte samt styrelsen. Styrelsen kan tillsätta kommittér (motsvarande) för handläggning av särskilda uppgifter. Dessa kommittéer har de befogenheter som styrelsen tilldelat dem.

§8 Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhets. och räkenskapsår skall vara kalenderår.

§9 Stadgetolkning

Föreningens verksamhet bedrivs enligt dessa stadgar samt i tillämpliga delar efter de stadgar som gäller för distriktet och Ridsportsförbundet.

I händelse av tvekan vid dess stadgars tolkning eller om fall skulle förekomma vilka ej varit förutsedda i dessa stadgar hänskjutes frågan till nästa årsmöte (extra årsmöte) eller avgörs frågan interimistiskt av styrelsen i trängande fall.

§10 Stadgeändring och upplösning

Förslag av stadgeändring kan göras av styrelsen eller av enskild medlem. För stadgeändring fodras beslut av ett enhälligt årsmöte (ordinarie eller extra) eller med minst 2/3 av antalet angivna röster vid två på vardera med minst en månads mellanrum följande allmänna möten varav det ena årsmöte. Ändring av stadgarna skall godkännas av Svenska Ridsportsförbundets styrelse eller av utskott till vilket förbundsstyrelsen delegerat denna uppgift.

För föreningens upplösning fordras beslut av två på varandra med minst en månads mellanrum följande möten varav det ena årsmöte. Vidare fordras att minst 2/3 av närvarande röstberättigade är om beslutet ense. I samband med upplösning beslutar sista årsmötet hur det skall förfaras med föreningens tillgångar och handlingar. Beslut om upplösning skall tillställas Ridsportsförbundet.

§11 Rösträtt

Vid årsmötet samt extra allmänt möte som hålles senast den sista februari äger varje medlem som fyllt 15 år en röst om medlemsavgift för pågående räkenskapsår erlagts minst en månad före mötet.

Vid extra allmänt möte som hålles efter den sista februari äger varje medlem som fyllt 15 år en röst om medlemsavgift för pågående räkenskapsår erlagts minst en månad före mötet.

Hedersmedlem äger yttranderätt samt förslagsrätt i den ordning som sägs i 13 §, men ej rösträtt.

Röstning genom ombud (fullmakt) får ej förekomma.

§12 Beslut och omröstning vid allmänt möte

Omröstning sker öppet, dock skall frågor om personval ske med slutna sedlar om röstberättigad medlem så begär. Vi val av slutna sedlar får valsedel icke upptaga fler namn än det antal som ska väljas. Samtliga ärenden utom de 4§ och 10§ avgöres genom enkel röstöversikt. Vid omröstning som ej avser val, gäller vid lika röstetal den mening som biträdes av ordföranden om denne är röstberättigad. Är han inte röstberättigad skall lotten avgöra. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

 §13 Årsmöte

Årsmöte äger rum senast den sista februari. Förhandsmeddelande om tid och plats för mötet skall utfärdas minst en månad i förväg på sätt som styrelsen bestämmer.

Kallelse till årsmöte utfärdas minst 10 dagar i förväg på sätt som styrelsen bestämmer. Förslag från enskild medlem att upptagas till beslut på årsmötet. Sådana förslag samt eventuella förslag från styrelsen skall av styrelsen hållas tillgängliga för medlemmarna från och med 7 dagar före årsmötet. Årsmötet är beslutfört med det antal medlemmar som infunnit sig.

§14 Ärende vid Årsmöte

Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande för mötet.

2. Anmälan av styrelsens val av sekreterare för årsmötet.

3. Upprättande av röstlängd.

4. Val av protokolljusterare och rösträknare.

5. Fastställande av dagordning.

6. Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst.

7. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna samt fastställande av

balansräkning.

8. Revisorernas berättelse.

9. Fråga om ansvarsfrihet för syrelsen.

10. Behandling av ev sektioners verksamhets- och förvaltningsberättelser samt fastställande av deras balansräkning.

11. Val av styrelseledamöter.

12. Val av ordförande i föreningen.

13. Anmälan av ungdomssektionen vald ledamot jämte personlig suppleant.

14. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter.

15. Val på ett år av sammankallande och ledamöter i valberedning.

16. Val av ombud till Ridsportsförbundets och distriktets allmänna möten och ev. andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud.

17. Fastställande av årsavgifter.

18. Övriga ärenden som enligt 13 §

§15 Extra allmänt möte

§16 Valberedning

Valberedningen består av 5 ledamöter, varav en utses som sammankallande. Ledamöterna väljs av årsmötet för perioden t o m  nästa årsmöte.

Medlem i föreningen får senast 10 dagar före mötet, vid vilket val förekommer, till den sammankallande i valberedningen inlämna förslag på kandidater för de befattningar, för vilka val ska ske.

Den sammankallande i valberedningen meddelar vid mötet de namnförslag som inkommit för de olika valen samt valberedningens förslag. Ytterligare kandidatnominering kan därefter äga rum. Alla förslagna kandidater skall ha accepterar nomineringen. Även förslag på kandidater till valberedning inges till denna men valberedningen avger i detta fall ej eget yttrande.

Valberedningens ledamöter har rätt att, i egenskap av medlemmar i föreningen, avge förslag på kandidater.

§17 Styrelsen

Styrelsen är då allmänt möte icke är samlat, föreningens beslutande organ.

Styrelsen skall bestå av ordförande samt 6 ordinarie ledamöter. I styrelsen ingår även minst en, av ungdomssektionens årsmöte utsedd ungdomsledamot jämte suppleant. Mandattiden gäller två år från årsmöte till årsmöte. Mandattiden för ordförande är två år.

Halva antalet styrelseledamöter väljes vid varje årsmöte. Av föreningen anställd befattningshavare får inte väljas till styrelse ledamot.

Styrelsen utser inom sig själv vice ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen kan som adjungerad ledamot kalla enskild person, även icke medlem.

Sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt men icke rösträtt. Adjungerad ledamot kan även utses till särskild befattning inom styrelsen.

Styrelsen är beslutsför om minst halva antalet ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel röstöversikt. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder.

Kallelse till styrelsesammanträde utfärdas av ordföranden med anledning till sammanträde föreligger. Ordförande är dessutom skyldig att kalla till sammanträde om minst 4 ledamöter så påfordra. Kallelse skall ske skriftligen och kallelsetiden skall  vara längst en vecka. Samtliga ordinarie ledamöter skall kallas.

Vid styrelsesammanträde skall föras protokoll som justeras av den fungerande ordföranden jämte ytterligare en i sammanträdet deltagande ledamot.

§18 Styrelsens åligganden

Styrelsen åligger bl a att:

1. Verka för föreningens syften och ansvara för den löpande verksamheten.

2. Verkställa beslut fattade av allmänna möten.

3. Handha och ansvara för föreningens medel.

4. Tillse att fullständiga räkenskaper föres samt att upprätta verksamhets- och förvaltningsberättelser och senast tre veckor före årsmötet underställa dessa revisorernas granskning.

5. Bestämma dag och plats för allmänna möten.

6. Förbereda de ärenden som skall behandlas vid allmänna möten.

7. Där icke särskilda ombud är utsedda företräda föreningen inför myndigheter och andra organisationer m fl.

8. Övervaka stadgarnas riktiga efterlevnad.

§19 Firmateckning 

Föreningens firma tecknas av ordförande eller vice ordförande i förening med annan styrelseledamot eller eljest på så sätt som styrelsen bestämmer.

§20 Ekonomiskt ansvar

För föreningens förbindelser häftar allenast föreningens tillgångar.

§21 Revision

För granskning av föreningens räkenskaper till styrelsens förvaltning skall utses två revisorer och två suppleanter för dessa.

Revisorer och revisorsuppleanter utses av årsmötet.

§22 Särskilda bestämmelser

Utöver vad som framgår av dessa stadgar har föreningen de uppgifter, skyldigheter och rättigheter som framgår av RF:s, distriktets och Ridsportsförbundets stadgar eller som RF, distriktet eller Ridsportsförbundet från tid till annan beslutar.

§23 Ungdomssektionen

Inom föreningen skall finnas en ungdomssektion. Sektionen skall vara organ för frågor som speciellt berör föreningens yngre medlemmar. Sektionen väljer själv sin styrelse och fastställer stadgar i enlighet med Ridsportsförbundets typstadgar för ungdomssektion. Arbetsuppgifter och arbetssätt fastställes av sektionsstyrelsen i samråd med föreningsstyrelsen.