Integritets- & Dataskyddspolicy

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter
Skabersjö Ryttarförening, 802413-5413, Torupsvägen 141-15, 233 92 Svedala (nedan kallad föreningen) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.
Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund”.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?
För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.
Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (ex. träningsverksamhet och medlemsmöten), kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter, information till målsmän m.m.) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter, tävlingsavgifter m.m.).
Föreningen hanterar även personuppgifter i samband med ansökan om tävlingslicens till SvRF, Svenska Ridsportförbundet. Utöver behandlingen av personuppgifter vid licensansökningsprocessen behandlas personuppgifter vid varje tävlingstillfälle kopplat till licensens regelverk. Personuppgifterna behandlas vid anmälan till tävling, under pågående tävling och efter tävlingstillfället vid resultatrapportering.
Föreningen behandlar även personuppgifter för att ansöka om bidrag från bland annat Riksidrottsförbundet och föreningens hemkommun.
Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:
– Hantering av medlemskap i föreningen
– Föreningsadministration
– Deltagande i föreningens träningsverksamhet
– Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet
– Licenshantering
– Ansökan om bidrag
– Sammanställning av statistik och uppföljning
– Utbildningar arrangerade av föreningen
– Kontakt med medlem/medlemmar
– Besök på vår hemsida
– Publicering av material på hemsida och sociala medier

Vilka delar vi personuppgifter med?
Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.
Om föreningen vid något enstaka tillfälle måste dela dina personuppgifter med tredje land kommer du att informeras särskilt om detta. Det kan exempelvis vara aktuellt när/om du anmäls till tävling i tredje land.

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?
Föreningen har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom föreningens verksamhet.
Ändamål med behandling
Laglig grund
Hantering av medlemskap i föreningen
Avtal
Föreningsadministration
Avtal
Deltagande i föreningens träningsverksamhet
Avtal
Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet
Avtal
Licenshantering
Avtal
Registrering av Grönt kort
Avtal
Ansökan om bidrag
Rättslig förpliktelse
Sammanställning av statistik och uppföljning
Allmänt intresse
Utbildningar arrangerade av föreningen
Allmänt intresse vid statsfinansierad utbildning, annars samtycke
Kontakt med föreningen
Intresseavvägning
Besök på vår hemsida
Intresseavvägning
Publicering av material på hemsida och sociala medier
Intresseavvägning och ibland samtycke
Tillträdesförbud
Rättslig förpliktelse
Ordningsstörningar och otillåten påverkan
Rättslig förpliktelse

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Föreningen kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

Vilka rättigheter har du?
Du som registrerad i föreningen har flera rättigheter som du bör känna till.
Du har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina personuppgifter. Föreningen ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får föreningen ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader. Du kan enkelt begära ett registerutdrag i IdrottOnline via Min Sida.
Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. Du kan enkelt begär dataportabilitet av dina personuppgifter i IdrottOnline via Min Sida.
Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.
Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:
– Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
– Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket
– Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas
– Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen
– Om personuppgifterna har behandlats olagligt
– Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
– Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk
Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring.
Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta styrelsen för att utöva dina rättigheter.
Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.

Minderårig
Det finns inte någon åldersgräns i dataskyddsförordningen för när en person kan samtycka. En person som kan förstå informationen om vad en behandling innebär kan också lämna ett samtycke enligt PUL/GDPR. Detta gäller även personer under 18 år.
En ungdom/barn som inte själv kan tillgodogöra sig informationen kan inte lämna rättsligt samtycke. I sådana fall ska samtycket istället inhämtas från vårdnadshavaren. Frågan om en person förstår innebörden av informationen måste bedömas från fall till fall.

Om du vill veta mer
Har du frågor om föreningens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du styrelsen.
RF – Ridsportförbundet har en webbsida med information om vad som gäller inom idrotten för hantering av personuppgifter; www.rf.se/personuppgifter. Där finns information till förbund, föreningar och privatpersoner.

Giltighet
Den här Integritetspolicyn gäller från 2018-05-25. Den kommer regelbundet ses över.
Föreningen har rätt att när som helst uppdatera denna integritetspolicy. När vi gör ändringar som inte enbart är språkliga eller redaktionella kommer du få informationer via föreningens hemsida och via angiven mailadress vad ändringarna innebär för dig innan de börjar gälla.